Kósa Biborka Traducator si Interpret din Gheorgheni: efectuez traduceri din/in limbile engleza maghiara, finlandeza si romana. experienta: 10 ani

Kósa Biborka Traducator si Interpret

 
Efectuez traduceri din/in limbile engleza maghiara, finlandeza si romana. Experienta: 10 ani

 
  Persoana de contact: Kosa Biborka
  Judetul: Harghita
  Localitatea: Gheorgheni
  Adresa: Bucin , nr. 9 ap. 14
    +40-757 667
    kosa.biborka@yahoo.com
    www.kosa.biborka@yahoo.com

*

*

*