Auditor Energetic Grad I Ionescu-Lupeanu Silvia din Craiova: efectuez audituri energetice si certificari energetice pentru apartamente, cladiri rezidentiale si nerezidentiale, in conditii optime.

Auditor Energetic Grad I Ionescu-Lupeanu Silvia

 
Efectuez audituri energetice si certificari energetice pentru apartamente, cladiri rezidentiale si nerezidentiale, in conditii optime.

 
  Persoana de contact: Ionescu Lupeanu Silvia
  Judetul: Dolj
  Localitatea: Craiova
  Adresa: N.Balcescu , nr.1, bl.M12
    0745344117
    silviasionescu@gmail.com
    www.silviasionescu@gmail.com

*

*

*